Czynności notarialne
Czynności notarialne

Usługi notarialne w Szczecinie

Notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Porada prawna w zakresie czynności notarialnych, sporządzanie aktów notarialnych czy inne czynności notarialne realizuję w ramach nadanych mi uprawnień. Działam jako osoba zaufania publicznego i korzystam z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Wszelkie czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Dbam o to, aby każda porada notarialna były dla Państwa zrozumiała.

Notariusz w Szczecinie – zakres uprawnień i obowiązków 

Czynności notarialne są dokonywane w języku polskim. Jednak na wniosek klienta, usługi notarialne mogą być świadczone w języku obcym. Notariusz w tym celu może wykorzystać własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1997 roku Prawo o notariacie:

1) sporządza akty notarialne, w tym między innymi: umowy sprzedaży, umowy przedwstępne, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy zniesienia współwłasności, umowy o podział majątku wspólnego, umowy spółki, testamenty, nadaje pełnomocnictwo notarialne;

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3) sporządza poświadczenia notarialne;

4) doręcza oświadczenia;

5) spisuje protokoły;

6) sporządza protesty weksli i czeków;

7) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.