Dokumenty
Opłaty i linki

Dokumenty – Kancelaria Notarialna Notariusz Aleksandry Buchaniewicz-Rydyńskiej w Szczecinie

Poniżej przedstawiam wykaz podstawowych dokumentów, które są wymagane, jeżeli chcą Państwo, aby zostały zrealizowane określone czynności notarialne. Sporządzona lista ma charakter orientacyjny – w zależności od charakteru danej czynności notarialnej, notariusz może wskazać dodatkowe dokumenty.

Dokumenty podstawowe

Wszystkie czynności notarialne (z wyjątkiem usług takich jak konsultacja czy porada notarialna) realizowane są na podstawie aktualnych dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport).

Do umów zbycia i obciążenia praw i nieruchomości nabytych na podstawie dziedziczenia lub zawartej po dniu 01 stycznia 2007 roku umowy darowizny niezbędne jest zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn.

Jeżeli chcą Państwo otrzymać listę wymaganych dokumentów, moja kancelaria notarialna służy bezpłatną informacją telefoniczną. Wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź mailowy pozwoli skrócić ogólny czas potrzebny, aby sporządzić akt notarialny.

 

UMOWA SPRZEDAŻY LOKALU

1) dokumenty tożsamości osób biorących udział w czynności

2) dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

3) aktualny odpis księgi wieczystej

4) dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)

5) zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - jeśli nabycie zbywanej nieruchomości nastąpiło na podstawie dziedziczenia

6) zaświadczenie o braku osób zameldowanych

7) zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych za lokal

UMOWY SPRZEDAŻY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

1) dowody tożsamości osób biorących udział w czynności

2) dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

3) aktualny odpis księgi wieczystej, jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta

4) dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)

5) zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - jeśli nabycie zbywanej nieruchomości nastąpiło na podstawie dziedziczenia

6) zaświadczenie o braku osób zameldowanych

7) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym zbywającemu prawie do lokalu oraz o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych za lokal

UMOWA DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ ZABUDOWANĄ BĄDŹ NIEZABUDOWANĄ DZIAŁKĘ GRUNTU

1) dowody tożsamości osób biorących w udział w czynności

2) aktualny odpis z księgi wieczystej

3) dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)

4) wypis z rejestru gruntów, a w przypadku odłączenia działki do nowej księgi wieczystej - wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej z adnotacją, że dokumenty te przeznaczone są do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje właściwe Starostwo Powiatowe)

5) zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego albo o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy (wydaje właściwy Urząd Gminy)

6) ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych, gdy nastąpił podział nieruchomości i nie został on ujawniony w księdze wieczystej

UMOWA DAROWIZNY LOKALU

1) dowody tożsamości osób biorących udział w czynności

2) aktualny odpis księgi wieczystej

3) dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)

4) zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - jeśli nabycie zbywanej nieruchomości nastąpiło na podstawie dziedziczenia

UMOWY DAROWIZNY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

1) dowody tożsamości osób biorących udział w czynności

2) aktualny odpis księgi wieczystej, jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta

3) dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)

4) zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - jeśli nabycie zbywanej nieruchomości nastąpiło na podstawie dziedziczenia 5) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym zbywającemu prawie do lokalu

TESTAMENT

1) dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),

2) dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

1) odpis skrócony aktu małżeństwa,

2) danych osobowych małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania).

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

1) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

2) testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,

3) odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),

4) numer PESEL zmarłego