Akty notarialne

Sporządzanie aktów notarialnych w Szczecinie

Sporządzanie aktów notarialnych stanowi integralną część pracy notariusza i dotyczy to również naszej kancelarii. Z reguły akt notarialny, z nielicznymi wyjątkami, należy do jego służbowych obowiązków i jest sygnowany jego pieczęcią. To czynność polegająca na spisywaniu oświadczeń woli w obecności zainteresowanych sprawą stron. Notariusz redaguje treść, która opisuje przedmiot umowy, a musi być zgodna z przepisami prawa. Dlatego używany przez osobę sporządzającą akt notarialny język znacznie odbiega od potocznie stosowanego słownictwa. Końcowa treść przygotowanego aktu notarialnego jest zawsze i bezwzględnie odczytywana stronom, a jeśli nie wnoszą one uwag, dokument jest podpisywany przez notariusza. W kancelarii notarialnej, w której sporządzony został akt, pozostaje jego oryginał. Strony otrzymują identyczny w brzmieniu wypis. Obowiązkiem kancelarii notarialnej jest przechowywanie dokumentu przez kolejne pięć lat, następnie jest on przekazywany do archiwum ksiąg wieczystych, prowadzonego przez przyporządkowany terytorialnie sąd rejonowy.

Jaki jest cel sporządzania aktów notarialnych?

Akt notarialny jest formą umowy między stronami, a jego sporządzenie jest podyktowane ich wolą. Umowa zawarta przed notariuszem jest najlepszym zabezpieczeniem w sytuacji niezachowania przez jedną ze stron zapisanych w niej warunków. Ustawodawczo obowiązek sporządzenia aktu notarialnego dotyczy m.in. umów kupna-sprzedaży nieruchomości, przenoszenia prawa użytkowania wieczystego, o dział spadku, zbycia własnościowego prawa do lokalu, jak również umów zawieranych przez zawiązujące się spółki. Stroną umów notarialnych może być tylko i wyłącznie osoba, która posiada zdolność do czynności prawnych i potwierdziła swoją tożsamość, okazując dowód osobisty lub paszport.

Koszt aktów notarialnych

Należy wiedzieć, że notariusz jest osobą zaufania publicznego, powoływaną do pełnienia tej funkcji przez ministra sprawiedliwości. Minister określa też maksymalne stawki opłat za wykonywane czynności notarialne, w tym akty przygotowane przez notariusza. Nie są to jednak wskazania konkretnych kwot opłat za te czynności, a tylko górny ich pułap, którego nie można przekroczyć naliczając honorarium za indywidualną usługę notarialną. Natomiast podstawowym wyznacznikiem ceny tej usługi jest wartość przedmiotu sprawy załatwianej poprzez sporządzenie aktu notarialnego. Kosztom notarialnym poświęcamy na stronie osobną zakładkę, w której znajdą Państwo znacznie więcej informacji na ich temat oraz przydatne linki do stron opisujących prawo o notariacie.

Odpowiedzialność spoczywająca na notariuszu

Notariusz ponosi odpowiedzialność cywilną za treść sporządzonego przez siebie aktu, jak również za inne czynności notarialne. Dlatego ważne jest, aby podczas pracy zachował nadzwyczajną staranność, poprawność formy oraz zgodność treści z wyrażoną przez strony wolą, co ustrzeże go od pomyłek i idących za nimi konsekwencji.