Dokumenty
Opłaty i linki

Umowy notarialne - Szczecin

Poniżej przedstawiamy wykaz podstawowych dokumentów koniecznych do dokonania przez notariusza określonych czynności. Ponadto informujemy, iż przedstawione informacje mają jedynie charakter poglądowy, dlatego przed wizytą w Kancelarii prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji o dokumentach, które będą niezbędne do przeprowadzenia konkretnej procedury.

Do dokonania każdej czynności konieczne są dokumenty tożsamości osób biorących udział w czynności (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu). Pozostałe wymagane dokumenty zależą od charakteru czynności notarialnej, a także jej przedmiotu. W przypadku najczęściej przeprowadzanych procedur wymagania często są podobne – ze szczegółami można zapoznać się poniżej.

Uwaga! Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem:

1) dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, pole­cenia testamentowego;
2) darowizny, polecenia darczyńcy;
3) zasiedzenia;
4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności,

notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

UMOWA SPRZEDAŻY LOKALU:

1) dokumenty tożsamości osób biorących udział w czynności

2) dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

3) aktualny odpis księgi wieczystej

4) dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)

5) zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - jeśli nabycie zbywanej nieruchomości nastąpiło na podstawie dziedziczenia

6) zaświadczenie o braku osób zameldowanych

7) zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych za lokal

UMOWY SPRZEDAŻY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

1) dowody tożsamości osób biorących udział w czynności

2) dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

3) aktualny odpis księgi wieczystej, jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta

4) dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)

5) zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - jeśli nabycie zbywanej nieruchomości nastąpiło na podstawie dziedziczenia

6) zaświadczenie o braku osób zameldowanych

7) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym zbywającemu prawie do lokalu oraz o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych za lokal

UMOWA DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ ZABUDOWANĄ BĄDŹ NIEZABUDOWANĄ DZIAŁKĘ GRUNTU:

1) dowody tożsamości osób biorących w udział w czynności

2) aktualny odpis z księgi wieczystej

3) dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)

4) wypis z rejestru gruntów, a w przypadku odłączenia działki do nowej księgi wieczystej - wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej z adnotacją, że dokumenty te przeznaczone są do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje właściwe Starostwo Powiatowe)

5) zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego albo o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy (wydaje właściwy Urząd Gminy)

ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych, gdy nastąpił podział nieruchomości i nie został on ujawniony w księdze wieczystej

UMOWA DAROWIZNY LOKALU:

1) dowody tożsamości osób biorących udział w czynności

2) aktualny odpis księgi wieczystej

3) dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)

4) zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - jeśli nabycie zbywanej nieruchomości nastąpiło na podstawie dziedziczenia

UMOWY DAROWIZNY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

1) dowody tożsamości osób biorących udział w czynności

2) aktualny odpis księgi wieczystej, jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta

3) dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)

4) zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - jeśli nabycie zbywanej nieruchomości nastąpiło na podstawie dziedziczenia 5) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym zbywającemu prawie do lokalu

TESTAMENT:

1) dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),

2) dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA:

1) odpis skrócony aktu małżeństwa,

2) danych osobowych małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania).

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

1) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

2) testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,

3) odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),

4) numer PESEL zmarłego.