Poświadczenia

Poświadczenia notarialne w Szczecinie

Nasze biuro notarialne w Szczecinie wystawia poświadczenia najczęściej własnoręczności podpisu lub oryginału dokumentu, rzadziej również zgodności daty jego okazania oraz pozostawania osoby przy życiu, ewentualnie w określonym miejscu. Obok sporządzania aktów notarialnych jest to główna czynność wykonywana przez notariusza, lecz w przeciwieństwie do nich, poświadczenie w wielu wypadkach można uzyskać od ręki. Przepisy prawne w temacie poświadczeń reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

Notarialne poświadczenia podpisu

Usługą świadczoną przez kancelarię notarialną jest poświadczenie własnoręczności podpisu klienta na dokumencie pisemnym. Dlatego też złożenie tego podpisu odbywa się najczęściej w obecności notariusza, który wtedy może być przekonany o jego oryginale. Notarialne poświadczenie podpisu jest formą wymaganą m.in. w sytuacjach zbycia udziałów przez jednego z właścicieli spółki, przeniesienia prawa do użytkowania np. pracowniczego ogródka działkowego, czy też dla dokumentu, który stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Notariusz nie sporządza w tym wypadku umów czy innego rodzaju pism, a jedynie stwierdza, że podpis złożony został własnoręcznie, przez osobę wskazaną w poświadczeniu. Dlatego do czynności wykonywanych przez notariusza w tym zakresie należy też potwierdzenie tożsamości tej osoby.

Poświadczenia zgodności kopii dokumentu z oryginałem

Oprócz poświadczenia własnoręczności podpisu notariusz stwierdza też zgodność odpisu lub kopii z oryginalnym dokumentem. Jest to urzędowe potwierdzenie tego, że dokument będący odpisem lub kopią jest identyczny w brzmieniu, jak oryginał. Poświadczenie notariusza w tym wypadku jest szczególnie ważne dla dokumentów, których kopii lub odpisów nie można uzyskać ze źródeł.

Dokumenty, których zgodność z oryginałem sygnowana jest przez notariusza, to m.in. orzeczenia sądowe oraz różnego rodzaju zaświadczenia, opinie, postanowienia czy też decyzje administracyjne. Poświadczenia mogą wymagać również dokumenty księgowe oraz dyplomy ukończenia szkół. Nie zawsze jednak w indywidualnych przypadkach poświadczenie notarialne jest uznawane za wystarczające.

Jeżeli potrzebować będą Państwo poświadczenia notarialnego dokumentu, wystarczy przynieść do naszej kancelarii oryginalne pismo. Jego kopię lub odpis sporządzamy na miejscu. W innym wypadku procedura uzyskania poświadczenia może się przedłużyć, ponieważ dostarczona gotowa kopia wymagać będzie dokładnego zbadania zgodności z oryginałem.

Poświadczenie daty okazania dokumentu

W niektórych przypadkach poświadczenia notarialnego wymaga także data okazania dokumentu, co powoduje, że określona w nim czynność prawna wywiera skutek na osoby, które w niej nie uczestniczą. Poświadczeniem tym uzyskiwana jest tzw. data pewna, co ma służyć zapobieganiu antydatowania dokumentów. Najczęściej poświadczane przez notariusza są daty na umowach dzierżawy lub najmu nieruchomości. Mogą to być również dokumenty dotyczące praw autorskich.

Aby otrzymać poświadczenie notarialne w przypadku daty okazania dokumentu, należy przynieść do kancelarii jego oryginał, a na miejscu potwierdzić swoją tożsamość legitymując się dowodem osobistym lub paszportem.

Poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w danym miejscu

Rzadko stosowane, aczkolwiek również możliwe jest poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Jest to obowiązek notariusza, realizowany w celu uzyskania przez klienta prawa do emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. W ramach tego rodzaju poświadczeń notariusz potwierdza tożsamość osoby i określa dokładny co do minuty czas pozostawania jej przy życiu lub w danym miejscu. Może to zrobić po stawieniu się jej w kancelarii, ewentualnie poza biurem notarialnym.