Czynności notarialne

Czynności notarialne

banner

Czynności notarialne dotyczą spraw, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Mają one charakter dokumentu urzędowego, który może być sporządzany jedynie przez notariusza. Kancelaria notariusz Aleksandry Buchaniewicz-Rydyńskiej świadczy pełen zakres usług związanych ze sporządzaniem aktów notarialnych i wykonywaniem innych czynności, zgodnie z literą prawa.

Czynności notarialne sporządza się na żądanie stron. Są one przeprowadzane w języku polskim a w przypadku osób nie władających językiem polskim przeprowadzane są one z udziałem tłumacza przysięgłego. Pełen zakres kompetencji i obowiązków notariusza reguluje ustawa Prawo o notariacie, a nad ich prawidłowym wykonywaniem przez specjalistów czuwa Izba Notarialna oraz Krajowa Rada Notarialna.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1997 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne, w tym między innymi: umowy sprzedaży, umowy przedwstępne, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy zniesienia współwłasności, umowy o podział majątku wspólnego, umowy spółki, testamenty

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3) sporządza poświadczenia;

4) doręcza oświadczenia;

5) spisuje protokoły;

6) sporządza protesty weksli i czeków;

7) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Więcej informacji i porady notarialne w Szczecinie

Szczegółowe informacje na temat sporządzanych czynności notarialnych można uzyskać, kontaktując się z kancelarią. Nasi pracownicy udzielą Państwu również odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące kosztów notarialnych (opłat związanych z przeprowadzonymi czynnościami) oraz na temat niezbędnych dokumentów.

Każda porada notarialna dotycząca przeprowadzanych czynności i związanych z nimi kosztów czy też wymagań jest bezpłatna.