Czynności notarialne
banner

Notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim.

Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1997 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne, w tym między innymi: umowy sprzedaży, umowy przedwstępne, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy zniesienia współwłasności, umowy o podział majątku wspólnego, umowy spółki, testamenty

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3) sporządza poświadczenia;

4) doręcza oświadczenia;

5) spisuje protokoły;

6) sporządza protesty weksli i czeków;

7) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.